اجاره دستگاه

چنانچه شما فقط در مناسبت خاصی از سال و یا به طور موقت برای نمایشگاه، همایش یا برنامه های آموزشی به سامانه نیاز پیدا کردید می توانیم سامانه را از یک روز تا یکماه در اختیارتان قرار دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید